Privacyverklaring
Facility Cost Control B.V., gevestigd aan de Stationsplein 3D K10, 5241 GN Rosmalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Facility Cost Control B.V.
Stationsplein 3D
5241 GN Rosmalen

+31(0)73 820 03 03
info@fcc.nl
www.fcc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Facility Cost Control verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam, geslacht
– Adresgegevens, telefoonnummer, emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Facility Cost Control verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– U te informeren over onze diensten, producten en activiteiten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Facility Cost Control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard of nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Facility Cost Control verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mailchimp
Facility Cost Control verstuurd emailberichten met Mailchimp om u te informeren over onze diensten, producten en/of activiteiten. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke email die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u die link aanklikt ontvangt u onze emailberichten met Mailchimp niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internet-technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Facility Cost Control maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- en adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van een van onze websites.

Websites en links naar andere websites
Onze websites bevatten links naar andere websites. Facility Cost Control is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites en diensten welke niet onder het directe beheer van Facility Cost Control vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Facility Cost Control en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fcc.nl.
Wanneer u het recht uitoefent op inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Facility Cost Control eisen stellen ter identificatie en verificatie voor dit betreffende verzoek. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Facility Cost Control wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Facility Cost Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fcc.nl of ons contactformulier op onze websites.

Wijzigingen in het privacybeleid
Facility Cost Control behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar privacybeleid te wijzigen. Op onze websites vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per email op de hoogte.