Op 6 december 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs het definitieve Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 gepubliceerd (hierna afgekort tot: OAP). Wij brengen u graag op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren inzake de rol van de accountant bij aanbestedingen.

Jaarlijks wordt het OAP in december van het jaar vastgesteld voor dat boekjaar. In de juli-versie van het OAP 2016 was opgenomen dat de rol van de accountant inzake de controle op de naleving van de Europese aanbesteding zou worden beperkt tot een kwalitatieve controle, namelijk beoordeling van de AO/IB.

In het najaar van 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs aangegeven dat ten opzichte van de juli-versie van het OAP een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd. De rol van de accountant inzake de toetsing op de naleving van de Europese aanbesteding wordt namelijk toch niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande boekjaren.

Dat betekent dat de accountant inzake aanbestedingen evenals in 2015 de volgende rol heeft:

  • een kwantitatieve controle op de naleving van de Europese aanbestedingen. Dat wil zeggen dat de accountant vaststelt of bij inkopen boven de Europese drempelbedragen terecht wel of niet Europees is aanbesteed;
  • een kwalitatieve controle op de naleving van de Nationale aanbestedingen beneden de Europese drempelbedragen. Dat wil zeggen dat de accountant de AO/IB inzake Nationale aanbestedingen beoordeelt.

Het verschil tussen beide typen controle is dat fouten ten aanzien van Europese aanbestedingen worden meegewogen in de oordeelsvorming van de accountant en kunnen leiden tot een rapport van bevindingen aan het ministerie van OCW of een aangepast oordeel in de controleverklaring. Bevindingen inzake Nationale aanbestedingen hebben geen impact op het oordeel van de accountant, maar dienen te worden gerapporteerd in de managementletter of het accountantsverslag.