Uit onderzoek van Berenschot en ICS adviseurs, in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat de uitgaven die besturen in het primair onderwijs doen voor materiële instandhouding gemiddeld 35% hoger zijn dan de MI component uit de Lumpsum financiering.

Met name de uitgaven aan energie zijn 81% hoger dan de bekostiging. De belangrijkste redenen zijn relatief veel oude gebouwen die slecht geïsoleerd zijn en de toename van ict apparatuur. Om de kosten te beheersen dient energiebewust gedrag gestimuleerd te worden en dienen energiebesparende maatregelen te worden genomen.

Bij schoonmaak liggen de kosten 7% lager dan de bekostiging. Dit komt doordat bij aanbesteding van de schoonmaak wordt uitgegaan van de beschikbare bekostiging. Dit leidt echter wel tot ontevredenheid over de ervaren kwaliteit. Om meer kwaliteit te krijgen binnen de beschikbare bekostiging dient voldoende flexibiliteit in het schoonmaakcontract te worden opgenomen zodat goed geanticipeerd kan worden op veranderingen in leerlingenaantallen.

U kunt meer lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/16/rapportage-evaluatie-van-de-materiele-instandhouding-in-het-primair-onderwijs-2010-2014